UWAGA! W związku z RozporządzeniemParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (inaczej RODO) informujemy, w jaki sposób są pzretwarzane dane osobowe pozostawione przez Ciebie podczas korzystania ze strony Komornik Jankowski.Wszystkie informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.Klikając "Akceptuję" wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych przez Kancelarię Komorniczą w Ożarowie Mazowieckim. Polityka Prywatności Akceptuję

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Pruszkowie.
Marcin Jankowski

W celu założenia sprawy (wszczęcia egzekucji ) u komornika, należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego w kancelarii komornika, bądź też dostarczyć listem poleconym. We wniosku, oprócz danych podstawowych dłużnika i wierzyciela, należy podać wszystkie inne znane informacje na temat dłużnika, które mogą pomóc w prowadzeniu skutecznej egzekucji (np. PESEL, REGON, NIP, datę urodzenia, miejsce pracy dłużnika, rachunki bankowe dłużnika lub też informację, czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą i pod jaką nazwą, czy pobiera on emeryturę lub rentę bądź o wartościowych ruchomościach dłużnika tj. samochodach itp.). W rubryce dotyczącej sposobów egzekucji, zalecane jest wskazanie, oprócz egzekucji ze znanego wierzycielowi majątku dłużnika, również pozostałych sposobów egzekucji, które znajdą zastosowanie w przypadku ustalenia innego niż wskazany przez wierzyciela majątku dłużnika.

W razie niezłożenia wyjaśnień przez dłużnika oraz nieodnalezienia majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem stosownie do art. 801(2) k.p.c. Koszt zleconego poszukiwania majątku w kwocie 68,17 zł - jako celowy koszt egzekucji w rozumieniu art. 770 kpc - obciąża dłużnika
Zlecenie poszukiwania majątku: opłata stała w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 53A ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997r. )
WZORY WNIOSKÓW EGZEKUCYJNYCH
Wnioski podstawowe
Wniosek egzekucyjny w sprawach cywilnych (KM)
Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych (KMP)
Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego
Wniosek egzekucyjny w sprawach pracowniczych
Oświadczenie o wyborze komornika zgodnie z art.8ust 5 uksie
Eksmisja
Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz egzekucji świadczenia pieniężnego
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego
Egzekucja z wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu
Wniosek o wszczęcie egzekucji związanej z posiadaniem dokumentu
Oświadczenie dłużnika zajętej wierzytelności
Wniosek o ustanowienie kuratora prawa
Wniosek o nakazanie sprzedaży prawa
Wniosek o dokonanie sprzedaży prawa
Oświadczenie wierzyciela o przejęciu prawa na własność
Zlecenie poszukiwania majątku